Privacy statement

 

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Dat betekent dat de privacy in alle landen van de EU gelijk is. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met als doel het nog beter beschermen van persoonlijke gegevens van in dit geval de hulpvrager (cliënt)
Bij het aangaan van een therapeutische behandeling is het belangrijk dat uw privacy wordt gewaarborgd. Hier zijn richtlijnen voor opgesteld waar een psychosociaal  therapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging en werkt met vergoedingen via het zorgsysteem, zich aan hoort te houden. 

 

 

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er van u een dossier wordt aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gespreksverslagen, resultaten van vragenlijsten, de gekozen interventiemethodieken en/of behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die eventueel (indien noodzakelijk), na uw expliciete toestemming, wordt opgevraagd bij een andere zorgverlener,  bijvoorbeeld bij de huisarts.
Als uw  behandelende therapeut doe ik mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

  • Er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Er voor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ikzelf alleen als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. En hou ik mij  aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Mocht dit om welke reden dan ook gebeuren dat ik genoodzaakt zal zijn niet aan deze eis (meer) te kunnen voldoen (geheimhoudingsplicht) dan zal dit ook altijd in overleg eerst aangegeven en duidelijk besproken worden. En daarnaast vooraf eerst  toestemming  worden gevraagd aan U (de cliënt). Mocht u als cliënt geen medewerking kunnen of willen geven, dan zal  de behandeling in het uiterste geval daardoor stopgezet kunnen worden. 

 

 

MINDERJARIGEN

Voor behandelingen van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor deze aanmelding. Indien ouders gescheiden zijn en wél beiden het ouderlijk gezag over hun kind hebben zal daarvoor schriftelijke toestemming van beide ouders gevraagd worden. Ook al meldt één van de ouders het kind aan, de andere ouder dient hiervoor dus ook toestemming te geven. Deze andere ouder heeft ook recht op informatie omtrent de behandeling.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding van de therapeut. Enkel wanneer dit in het belang van het kind is, zal de therapeut deze geheimhouding (na overleg met het kind) kunnen doorbreken.

Jongeren vanaf 16 jaar hebben het recht om zich zelf aan te melden voor psychologische/therapeutische hulpverlening. Ook hebben zij het recht op geheimhouding van de therapeut. Hier geldt hetzelfde als hierboven: alleen indien de therapeut dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de jongere de geheimhouding kunnen doorbreken.

Als  psychosociaal therapeut streeft ik ernaar om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun kind.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens haar afwezigheid.

 

Hoe wordt u als cliënt geïnformeerd:

Als behandelend therapeut informeer ik u  mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. Daarnaast vult u een intakelijst in waar de belangrijkste vragen ingevuld dienen te worden. 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie , zodat  er een  factuur opgesteld kan worden.  

Indien ik als uw  therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u hierover eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De  gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE FACTUREN

Op de factuur die u ontvangt staan alleen de hoognodige gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats, relatiennummer zorgverzekering
  • Datum van de behandeling 
  • Korte omschrijving  zoals  ‘psychosociaal consult’
  • De kosten van de behandeling

 

GEGEVENS VIA DEZE WEBSITE

Ik ga als uw therapeute zorgvuldig om met de informatie die ik krijg  via het contact- of aanmeldformulier op mijn website ontvangt en geeft daarvan niets door aan andere partijen. Door het invoeren van deze contactinformatie gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in mijn databases van mijn administratie. Ik respecteer uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in de database en zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma’s waarmee ik uw persoonsgegevens verwerk en opgeslagen worden, zijn beveiligd conform hetgeen momenteel technisch mogelijk is. De gegevens die ik van u ontvang ten behoeve van aanmelding voor een nieuwsbrief wordt uitsluitend ook voor dit doel gebruikt.

 

Hoe ga ik om met uw gegevens bij het gebruik van WhatsApp?

Ik deel  via WhatsApp geen privacygevoelige informatie met u, zoals medische gegevens of andere persoonsgegevens. Want WhatsApp is minder betrouwbaar en veilig dan bijvoorbeeld e-mail of chat. Ik zal  u dus nooit vragen om vertrouwelijke informatie hier op te verzenden naar mij. Ik verzoek  u vriendelijk om ook niet uit uzelf privacygevoelige gegevens te delen via WhatsApp. Bij aanmelding/intake kunt u de vertrouwelijke informatie meenemen, zoals bijvoorbeeld uw verzekeringspas.