Algemene voorwaarden m.b.t. behandelingen
 
Een NFG-geregistreerd hulpverlener is een goed opgeleide professional op Hbo-niveau; of hoger. Hij of zij handelt vanuit een holistisch mensbeeld waarin de kernbegrippen: zelfbeschikking, integriteit, onpartijdigheid en respect als hulpverlener centraal staan. Deze begrippen vormen de rode draad in het behandeltraject.
Zowel de hulpverlener als de hulpvrager heeft hierbij rechten en plichten om een behandeling goed te kunnen laten slagen. De algemene voorwaarden zijn daarbij van essentieel belang om duidelijkheid te verschaffen en om het behandelplan tot een geslaagd resultaat te leiden.
 
Onderstaande algemene voorwaarden moet gelezen worden als volgt; 
overal waar hulpverlener staat moet gelezen worden als Karin van Gorp Psychosociaal therapeute en overal waar cliënt (de hulpvrager) moet gelezen worden als degene die onder behandeling is bij Karin van Gorp psychosociaal therapeute. 
De rechten en plichten van de hulpverlener op basis  van ethische waarde en beroepscode :
 
1. Tijdens het hulpverlenen zorgt de hulpverlener ervoor dat zijn cliënt zich veilig voelt, maar ook veilig is. Dat houdt in de hulpverlener zich aan de  regels houdt, maar ook als ondernemer; arbo-regels en veiligheidsvoorschriften tellen hierin mee. 
2. Ethiek is geen stoffig iets, een hulpverlener acht zich hier actief mee bezig te houden,  vanzelfsprekend kies de hulpverlener ervoor om op het allerhoogste ethische niveau te functioneren.
3. Respect (voor de hulpvrager) is hierin de grondhouding. 
4. De  onafhankelijke rol als hulpverlener is heilig. De hulpverlener waakt er dan ook voor om geen vermenging van belangen te krijgen. Helemaal waak de hulpverlener ervoor om niet in materieel opzicht beter te worden van zijn cliënt. Schenkingen, leningen of opnames in bijvoorbeeld een testament van een cliënt worden niet aangenomen. Tegenover de behandeling staan de via de NFG minimale en maximale vergoedingen (vast gelegd in een protocol) voor een consul, in ruil voor de dienst die wordt geleverd door de hulpverlener. 
 5. De hulpverlener is transparant en doet er alles aan om dit inzichtelijk te maken naar de cliënt toe. De hulpverlener zal stap voor stap de cliënt meenemen in het hulpverleningsproces waarbij het duidelijk is voor de cliënt wat er van hem/haar verwacht, maar ook wat de cliënt van de hulpverlener mag verwachten.
 6. Een hulpverlener is bewust van zijn eigen vooroordelen en heeft een anti-discriminerende houding. Discriminatie op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging of burgerlijke staat zijn niet geoorloofd. 
 7. Wat in de behandelkamer gezegd wordt, blijft in de behandelkamer. Vertrouwelijkheid en respect voor de privacy van de cliënt staat voorop. 
8. De hulpverlener controleert de kwaliteit van de  hulpverlening regelmatig. Dit wordt mede gedaan d.m.v. bijscholing, intervisie bijeenkomsten met collega's, supervisie., workshops en lezingen bijwonen, lezen van studiemateriaal en d.m.v. updates binnen de zorgsector bij te houden. Dit alles wordt bijgehouden op een evaluatieformulier bestemd voor het NFG en wordt om de 2 jaar beoordeeld en gecontroleerd alvorens er een nieuwe licentie verkregen kan worden. De hulpverlening wordt dus altijd gecontroleerd door de beroepsvereniging of ethische waarde en de beroepscode wordt gehanteerd door de hulpverlener. 
9. Zelfbeschikking houdt precies in dat wat het woord zegt: de cliënt houdt altijd de eindregie over zijn/haar eigen hulpverleningsproces. Het is de taak van de hulpverlener er voor te zorgen  dat het volgende gewaarborgd is: 
 
  1. Recht op informatie. De cliënt wordt geïnformeerd over de wijze waarop met persoonlijke informatie wordt omgegaan.
 Ook ontvangt de dient informatie over de aard van zijn/haar problematiek zoals deze door de hulpverlener als professional is      ingeschat/vastgesteld. De cliënt wordt op de hoogte gesteld van zijn/haar rechten als cliënt.
  2. Toestemming is altijd vereist. Er wordt niet gehandeld of informatie opgevraagd of afgegeven aan derden (zoals b.v. huisarts, psycholoog, psychiater of vorige hulpverlener, zonder medeweten of zonder toestemming van de cliënt zelf. Alle gegevens en informatie zijn vertrouwelijk. De hulpverlener heeft een zwijgplicht. Indien hier niet aan gehouden kan worden zal de hulpverlener dit vooraf aangeven aan de cliënt.
 3. Inzagerecht. De cliënt heeft altijd het recht om zijn/haar dossier in te zien. 
10. De hulpverlener handelt volgens de wet. De ethische waarde van de hulpverlener staat hierin centraal en loopt altijd voor de wet. 
 
 
Rechten en plichten hulpvrager: 
1. De cliënt (hulpvrager) is geacht mee te werken tijdens de behandeling, het is belangrijk dat de cliënt daarom openlijk en eerlijk is en alle informatie verstrekt aan de hulpverlener die centraal staan aan de hulpvraag.
2.  U dient tijdig de behandeling (24 uur) voortijdig af te melden, indien u deze niet kan nakomen, anders zal de behandeling alsnog worden doorberekend. U dient contant te betalen of per bank/giro binnen 7 dagen. En u dient er zelf zorg voor te dragen de behandeling te declareren bij uw zorgverzekering (met uitzondering degene die via VGZ een polis hebben, deze kan ik voor u indienen en rechtstreeks terug vorderen bij VGZ). Het niet tijdig betalen van de behandeling, kunnen extra kosten voor u meebrengen. 
2. De cliënt geeft alle informatie die betrekking heeft op voorgaande hulpverlening of behandelingen door aan de hulpverlener zodat deze goed op de hoogte is van wat reeds is doorlopen en een goed overzicht kan krijgen in de gehele situatie van de cliënt.
3. De cliënt zorgt ervoor dat de duidelijkheid naar de hulpverlener gewaarborgd blijft en zet zich volledig in om de behandeling goed te laten verlopen. Eventuele afspraken die betrekking hebben op het proces in de behandeling, worden dan ook nagevolgd en besproken. 
4. De cliënt zal  als deze een klacht heeft over de behandeling, dit proberen eerst te bespreken met de hulpverlener. Indien dit niet bevredigend genoeg is, kan de cliënt met de klacht terecht bij de beroepsorganisatie NFG. Deze is gekoppeld  aan  NFG-tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit.  Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psychosociaal therapeut aan de regels van de beroepscode. Zie voor meer informatie de link naar NFG hieronder.