Cognitieve therapie
 

Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychiater Aaron. T. Beck in de jaren zestig van de 20e eeuw. Hij onderzocht de psychoanalytische, of psychodynamische, veronderstelling dat een depressie voortkomt uit 'naar binnen geslagen woede' en zou verdwijnen als de oorzaak ervan werd opgespoord en de kwaadheid opnieuw beleefd en verwerkt zou worden. Een benadering dus die uitgaat van het verkrijgen van inzicht in onbewuste emoties en drijfveren. Cognitieve therapie net als RET er van uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon in beweging zetten, maar de gekleurde bril waardoor men de dingen ziet. 

Door deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert. Net als bij RET ga je d.m.v. huiswerkopdrachten aan de slag.
Bij cognitieve therapie  staat niet de inhoud van de cognities ter discussie maar wordt er gestreefd naar een andere houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Deze houding kenmerkt zich door toelaten, niet-oordelen en acceptatie.
Cognitieve therpapie kan o.a worden toegepast bij klachten als:   verslavingen, eetstoornissen, fobieën, angststoornissen en paniekstoornissen. 
 
Op het tabblad prijslijst staan de prijzen voor de consulten.